_Driving your interests

ATL Renting

Hou uw onderneming slim, veilig en duurzaam in beweging.
Huur de beste truck, trailer, chassis of bestelwagen voor uw business.
Headquarters

ATL Renting

ATL Renting bv
Vaccaweg 1
4751 GZ Oud Gastel
Nederland

+31 (0) 165 52 63 63
info@atlrenting.nl

KVK 20132331
BTW NL818143654B01

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen klant en ondernemer. Onder algemene voorwaarden worden standaardbedingen verstaan die zonder onderhandeling door één partij zijn opgesteld. Het doel hiervan is om deze op regelmatige basis in commerciële transacties te gebruiken of om een reeds bestaande overeenkomst aan te vullen.

Vragen?

Indien u hierover vragen heeft of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met info@atlrenting.nl.
ATL Renting Nederland, gevestigd in Vaccaweg 1 te 4751 GZ Oud-Gastel.

VERHUURVOORWAARDEN VAN ATL RENTING B.V. 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Huurder: één ieder, natuurlijk en/of rechtspersoon, die met ATL Renting B.V., dan wel de aan haar gelieerde vennootschappen een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2,
- Overeenkomst: iedere onder artikel 2 bedoelde overeenkomst
- Zaak/Zaken: één of meerdere voertuigen (trekkers, opleggers en/of andere voorwerpen) die door ATL Renting B.V. worden verhuurd aan de Huurder.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden, Versie 2018.001 zoals gekend en aanvaard door de Huurder, zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes en overeenkomsten van lease, huur en verhuur en aanverwante overeenkomsten, die worden aangegaan door

ATL Renting B.V., voor zover zij daarbij als verhuurder van zaken als genoemd in artikel 1 optreedt.

Artikel 3 Huurperiode en huurprijzen

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de huurovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen is de vermoedelijke einddatum te beschouwen als de definitieve einddatum.
2. De door Huurder aan ATL Renting B.V. verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de Zaak volgens de overeenkomst is verhuurd tot en met de beëindigingdatum, zijnde de dag waarop de Zaak ter plaatse bij ATL Renting B.V. wordt afgeleverd door de Huurder of, indien de noodzaak daartoe bestaat, door ATL Renting B.V.. Vanaf dat de huurperiode langer dan vijf werkdagen is, wordt er geen huur aangerekend voor de dag van vertrek indien de Zaak ten vroegste één uur vóór bedrijfssluiting van ATL Renting B.V. wordt afgehaald. Evenmin wordt in zulk geval in rekening gebracht de huursom over de dag dat de Zaak bij ATL Renting B.V. wordt teruggebracht, indien dit plaatsvindt binnen één uur na aanvang openingstijd ATL Renting B.V..
3. Indien Huurder géén gebruik maakt van de Zaak, komt dit voor zijn risico en heeft dit derhalve géén invloed op de nakoming van de betalingsverplichting jegens ATL Renting B.V..
4. Huurprijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten (waaronder transport) van ATL Renting B.V., volgens de door haar gehanteerde en op het moment van verhuur geldende prijslijsten. Voor werkzaamheden buiten de normale kantoortijden, zater-, zon- en feestdagen, kan ATL Renting B.V. aan Huurder afwijkende tarieven in rekening brengen. De gehanteerde huurprijzen worden gerekend per werkdag of per maand. Verzekeringspremies worden per kalenderdag berekend. Echter, in geval van huur voor een periode van minder dan zes werkdagen, zal de overeengekomen huurprijs per kalenderdag worden aangerekend.

Artikel 4 Typen verhuur

Bij het aangaan van een huurovereenkomst heeft de Huurder de keuze uit de navolgende typen huurovereenkomst:
- operationele huurovereenkomst: hierbij is naast de huur van de Zaak inbegrepen het onderhoud van de Zaak, gebruikelijke slijtage van banden, keuringen, wegenbelasting, verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM). Niet inbegrepen zijn alle andere heffingen van overheidswege, boetes, gebruiksschade, cascoverzekeringen, etc. Inzake de operationele huur van een trekker zijn in afwijking van het bepaalde in dit lid de kosten van de verzekering uit hoofde van casco verzekeringen wel inbegrepen, voor zover het de trekker betreft.
- netto huurovereenkomst en de netto leaseovereenkomst: hierbij is enkel inbegrepen de huur van de Zaak. Niet inbegrepen zijn het onderhoud, slijtage banden, keuringen, alle andere heffingen van overheidswege, wegenbelasting, gebruiksschade, cascoverzekeringen, en de verzekering uit hoofde van Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), boetes, etc. Inzake de netto huur en netto leaseovereenkomst van een oplegger zijn in afwijking van het bepaalde in dit lid de kosten van de verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wel inbegrepen voor zover het de oplegger betreft.
Een eventuele aankoopoptie kan slechts gelicht worden ten vroegste één maand voor het einde van het contract en dit per aangetekend schrijven. Indien de optie niet wordt gelicht, blijft de huur verder lopen. Indien de optie wordt gelicht, zal de verkoopfactuur opgemaakt worden na ontvangst van de nummerplaat. Het optierecht is evenwel slechts verworven indien alle contractuele verbintenissen tussen de partijen inzake huur, onderhoud, schadegevallen, betalingen en alles waar de zakelijke relaties tussen de partijen betreft, zijn nagekomen, zo niet wordt de optie opgeschort en blijft de huur verder lopen aan de standaard dagprijs.

Artikel 5 Aanvang huurperiode

1. De huurperiode c.q. overeenkomst vangt aan op het ogenblik dat de gehuurde Zaak door ATL Renting B.V. aan de Huurder ter beschikking is gesteld. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Algemene vertragingen in levering kunnen geen aanleiding geven voor de Huurder tot vernietiging van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding, noch tot weigering, noch tot niet betaling door de Huurder.
2. ATL Renting B.V. factureert standaard bij aanvang van de huurovereenkomst.
3. De Zaak wordt aan Huurder te beschikking gesteld in het depot van ATL Renting B.V., of op elke andere door ATL Renting B.V. aangeduide plaats.
4. ATL Renting B.V. is gerechtigd een andere Zaak af te leveren dan initieel door Huurder gevraagd, mits deze andere Zaak geacht wordt bruikbaar te zijn voor Huurder, zonder dat een en ander Huurder het recht geeft om de overeenkomst te ontbinden en/of haar betalingsverplichting jegens ATL Renting B.V. op te schorten. Indien mogelijk stelt ATL Renting B.V. Huurder in de gelegenheid om de Zaak op een later tijdstip om te ruilen voor de initieel overeengekomen Zaak.
5. Huurder zal de Zaak enkel van ATL Renting B.V. ontvangen nadat ATL Renting B.V. kopieën van het in artikel 11 lid 6 vermelde verzekeringsdocument heeft ontvangen.
6. Bij aflevering van de Zaak aan Huurder zullen Huurder en ATL Renting B.V. de Zaak zorgvuldig bestuderen en eventuele opmerkingen omtrent de staat van het gehuurde noteren op de overeenkomst.

Artikel 6 Gebruik

1. Zodra de Zaak ter beschikking is gesteld aan Huurder is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Zaak en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Zaak en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
2. Huurder zal de Zaak op deskundige wijze gebruiken, conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht ATL Renting B.V. hiervan bij aanvang van de huurovereenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
3. Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart ATL Renting B.V. voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen etc. benodigd voor het gebruik van de Zaak. Eventuele kosten die hiermede samengaan zijn voor rekening van Huurder.
4. Het is Huurder niet toegestaan om:
a. aan de Zaak reparaties uit te voeren dan wel onderdelen te vervangen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de Zaak, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ATL Renting B.V. en de voorwaarden gesteld in artikel 6.5 en 6.6;
b. de Zaak onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren, te vervreemden of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen;
c. de Zaak op zijn balans te activeren en/of hierop afschrijvingen in aanmerking te nemen.
ATL blijft gedurende de gehele overeenkomst zowel in economische als juridische zin eigenaar, onverminderd hetgeen bepaald onder artikel 15 (“Derdenbeding”).
5. Huurder zal de Zaak van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Zaak regelmatig reinigen.
6. Huurder zal dagelijks:
a. de Zaak controleren op juiste werking;
b. het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zonodig bijvullen conform de voor de Zaak geldende voorschriften, opgenomen in het bij de Zaak behorende instructieboek;
c. de banden controleren of zij in goede conditie zijn en een goede bandenspanning hebben. Huurder brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning;
d. de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Zaak, zoals slangen en koppelingen inspecteren.
7. Bij diefstal van de Zaak of bij het constateren van schade, dreigende schade of enige defect aan de Zaak, is Huurder verplicht ATL Renting B.V. onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien ATL Renting B.V. enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting, is Huurder voor deze schade aansprakelijk.

8. Huurder is verplicht op verzoek van ATL Renting B.V. de Zaak voor inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft ATL Renting B.V. op voorhand toestemming om de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. gebouwen en terreinen waar de Zaak zich bevindt, te betreden.
9. Indien een overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders, zullen alle verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.
10. Huurders zijn verplicht ATL Renting B.V. in staat te stellen op de Zaak (licht)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de overeenkomst op de Zaak (licht-) reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen dan na schriftelijke toestemming daartoe van ATL Renting B.V..
11. De Huurder bewaart op zijn kantoor een register waarop aangegeven staat waar de zaken zich bevinden. Dit register vermeldt tevens alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties die door Huurder met inachtname van artikel 6 lid 4 zijn uitgevoerd. Huurder verleent aan ATL Renting B.V. het recht dit register in te zien en zaken tijdens kantooruren te inspecteren.
12. Het is Huurder niet toegestaan de Zaak zonder uitdrukkelijke toestemming van ATL Renting B.V. buiten het territoriale gebied van de Europese Unie te brengen.
13. ATL Renting B.V. behoudt zich het recht voor op ieder product kentekens, zelfklevers, opschriften of andere boodschappen te bevestigen die de eigendom van ATL Renting B.V. met betrekking tot de Zaak aangegeven. Huurder zal deze kentekens, zelfklevers, opschriften etc. niet verwijderen, verbergen, beschadigen of uitwissen.

Artikel 7 Onderhoud en reparatie

1. In geval van een operationele huurovereenkomst dienen Zaken van het type ‘oplegger’ om de tien weken en Zaken van het type ‘trekker’ om de 30.000 km, na hiertoe gemaakte afspraak te worden gebracht tot naar een door ATL Renting B.V. aan te wijzen servicepunt, teneinde laatstgenoemde in staat te stellen om onderhoud aan de Zaak te doen plegen. ATL Renting B.V. zal ten behoeve van het te plegen onderhoud daar waar nodig, alle onderdelen, accessoires en banden vervangen.
2. Alle kosten die verband houden met ongebruikelijke slijtage, alsmede alle schades die door Huurder tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt, zullen door ATL Renting B.V. aan Huurder worden doorbelast.
3. ATL Renting B.V. is gerechtigd om eventuele reparaties of onderhoudswerkzaamheden die door Huurder zelf aan de Zaak zijn uitgevoerd of die Huurder heeft laten uitvoeren, al dan niet in overleg met ATL Renting B.V., op kosten van Huurder te herstellen indien een en ander niet naar genoegen van ATL Renting B.V. heeft plaatsgevonden.
4. Bij einde van de huurovereenkomst heeft ATL Renting B.V. het recht om de aan Huurder ter beschikking gestelde Zaak wederom zo veel mogelijk in de staat te laten stellen waarin de Zaak zich bevond bij aanvang van de huurovereenkomst en de kosten van het herstel van de Zaak aan Huurder door te belasten, behoudens voor zover het normale en gebruikelijke slijtage van het gehuurde betreft.

Artikel 8 Einde huurovereenkomst

1. Huurder dient de Zaak uiterlijk voor het einde van de werkdag waarop de huurovereenkomst eindigt de Zaak af te leveren bij het depot van ATL Renting B.V., of op elke andere door ATL Renting B.V. aan te wijzen plaats.
2. Indien de Zaak, op de dag waarop de huurovereenkomst volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst een einde neemt, niet bij ATL Renting B.V. is terugbezorgd, dan wel laatstgenoemde om welke reden ook de Zaak zelf dient te recupereren, duurt de huurovereenkomst voort tot de Zaak ten kantore van ATL Renting B.V. is afgeleverd en is Huurder aan ATL Renting B.V. een vergoeding verschuldigd gebaseerd op de door ATL Renting B.V. gehanteerde huurtarieven, te rekenen vanaf de in de overeenkomst opgenomen dag van einde huurovereenkomst tot de Zaak ten kantore van ATL Renting B,V. is terug bezorgd.
3. Huurder zal de Zaak schoon, voorzien van opgeladen accu terugbezorgen bij het einde van de huurovereenkomst. Bij de overdracht van de Zaak aan ATL Renting B.V. vindt een controle plaats en wordt door ATL Renting B.V. een controle rapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat waarin de Zaak zich bij aflevering bevindt, een exemplaar ontvangt.
4. In geval van bijzondere omstandigheden, ondermeer zoals genoemd in artikel 9, dient ATL Renting B.V. door Huurder in de gelegenheid te worden gesteld om de Zaak af te halen. Indien het voor ATL Renting B.V. niet mogelijk is om de Zaak bij einde van de huurovereenkomst direct op te halen, dient Huurder er voor te zorgen dat de Zaak gedurende een redelijke termijn voor risico en op kosten van Huurder op de afhaallocatie kan blijven staan.
5. Indien de originele bij de Zaak behorend documenten bij einde van de huurovereenkomst ontbreken, blijft Huurder een vergoeding ter hoogte van het dagtarief van de huursom aan ATL Renting B.V. verschuldigd tot de betreffende documenten aan ATL Renting B.V. zijn terugbezorgd, dan wel ATL Renting B.V. van de betreffende overheidsinstanties nieuwe documenten heeft verkregen, een en ander op kosten van Huurder.
6. In geval van diefstal, vermissing, brand, beschadiging van de Zaak of tenietgaan van de Zaak, tijdens de huurovereenkomst, krachtens welke oorzaak dan ook, duren de huurovereenkomst en de daaraan verbonden verplichtingen voor Huurder voort totdat ATL Renting B.V. door de verzekeraar schadeloos is gesteld.

Artikel 9 Ontbinding

1. ATL Renting B.V. heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist of Huurder enig recht op schadevergoeding verkrijgt de overeenkomst(en) met Huurder, door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van:
a. niet-behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
b. aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de Huurder;
c. beslag op de gehuurde zaken door derden ten laste van Huurder;
d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van ATL Renting B.V. met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren.
2. Indien er sprake is van overmacht heeft ATL Renting B.V. het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat ATL Renting B.V. verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 Schadevergoeding

1. Bij operationele huurovereenkomsten heeft ATL Renting B.V. het recht om bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst door toedoen en/of nalaten van Huurder schadevergoeding te vorderen van tenminste een bedrag gelijk aan de hoogte van de resterende huursom tot het overeengekomen oorspronkelijke einde van overeenkomst.
2. ATL Renting B.V. heeft bij netto- huur leaseovereenkomsten het recht om bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een schadevergoeding te vorderen van tenminste 75% van de totale tijdens de overeenkomst verschuldigde betalingsverplichting, onverminderd het recht van ATL Renting B.V. om vergoeding van overige schade te vorderen.
3. In aanvulling op het bepaalde in lid 2 is ATL Renting B.V. is te allen tijde gerechtigd de door haar ontvangen waarborgsom te verrekenen met de door Huurder verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verzekering

1. Behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ATL Renting B.V., is ATL Renting B.V. niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of ondeugdelijkheid van de Zaak, dan wel andere handelingen van haar zijde;
b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degene van wie ATL Renting B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;
c. schade veroorzaakt door ATL Renting gebruikte hulp- en vervoermiddelen.
2. ATL Renting B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade van Huurder;
3. Gedurende de periode dat de Zaak zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens ATL Renting B.V. aansprakelijk voor alle schade aan de Zaak, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient eveneens te worden verstaan: vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
4. Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door Huurder of door het gebruik van de Zaak gedurende de periode dat de Zaak zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Huurder vrijwaart ATL Renting B.V. tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) de Zaak.
5. De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) (nader in dit artikel ook: WAM-verzekering) wordt verzorgd door ATL Renting B.V., tenzij en voor zover sprake is van netto huur of netto lease van een trekker, in welk geval Huurder op eigen kosten zorg draagt voor een WAM-verzekering, dan wel ATL Renting B.V. verzoekt dit te verzorgen, op kosten van Huurder, overigens met in achtneming en onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. De premie die ATL Renting B.V. voor de Zaak gehouden is te betalen uit hoofde van de WAM is verwerkt in de huurprijs.
6. De gehuurde Zaak dient te worden voorzien van een casco-verzekering, en, in geval van netto huur of netto lease van een trekker, van een WAM-verzekering. Naar keuze van de Huurder zal hij deze verzekering(en) zelf kunnen sluiten, of zal ATL Renting B.V. dit kunnen verzorgen.
1. Indien de Huurder zelf de verzekering wenst af te sluiten zijn de navolgende bepalingen van toepassing:
a. De Huurder zal op eigen kosten, één of meerdere verzekeringsovereenkomsten afsluiten met een door ATL Renting B.V. goedgekeurde verzekeringsmaatschappij, teneinde het gehuurde voor de volgende risico’s te verzekeren:
- alle schade aan de Zaak, alsmede schade als gevolg van diefstal, brand, ongeval, vermissing, tenietgaan, voor een bedrag ter hoogte van de vervangingswaarde van de Zaak, alsmede een onbeperkte dekking voor sleep- en bergingskosten. Een dergelijke verzekering zal worden afgesloten met ATL Renting B.V. als de begunstigde, zodoende dat alle vergoedingen door de verzekeraar zonder uitzondering, opschorting of verrekening rechtstreeks aan ATL Renting B.V. worden betaald;
- wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade, veroorzaakt door of met de Zaak, daarin begrepen overlijden, lichamelijke, materiele schade voor een bedrag van tenminste € 2.500.000,-;
- rechtsbijstandsverzekering ten behoeve van geschillen voortvloeiende uit het intreden van bovengenoemde risico’s.
b. op alle verzekeringspolissen dient, naast het hierboven in dit artikellid onder sub a vermelde, de aantekening te worden gemaakt dat de polis niet door de verzekeraar eenzijdig gewijzigd of opgezegd kan worden zonder dat ATL Renting B.V. tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk hiervan op de hoogte is gesteld. ATL Renting B.V. dient bij niet-tijdige betaling van verzekeringspremies door Huurder door de Huurder en diens verzekeraar op de hoogte te worden gebracht;
c. de Huurder bezorgt ATL Renting B.V. een kopie van het polisblad, alsmede de bijbehorende polisvoorwaarden en overige op de verzekering van toepassing zijnde voorwaarden;
d. eventuele niet-verzekerde risico’s alsmede het terzake verschuldigde eigen risico zijn voor rekening en risico van Huurder.
2. Indien de Huurder ATL Renting B.V. de verzekering conform artikel 11 lid 6 sub 1 en/of artikel 11 lid 5 sub 1 (WAM verzekering voor een trekker bij netto huur of netto lease) laat afsluiten, zijn de volgende clausules van toepassing:
a. De verzekeringspremie wordt per kalenderdag berekend en door ATL Renting B.V. aan Huurder doorberekend;
b. voor de cascoverzekering bedraagt het verschuldigde eigen risico € 1.250,- en voor de aansprakelijkheidsverzekering € 1.000,- per schadegeval. Deze eigen risico bedragen kunnen wijzigen. Het verschuldigde eigen risico wordt door ATL Renting B.V. aan Huurder in rekening gebracht. Indien er sprake is van een tweede schadegeval binnen één maand waarin het eigen risico verschuldigd wordt, is ATL Renting B.V. gerechtigd om bij wijze van boete het door Huurder verschuldigde bedrag aan eigen risico te verdubbelen;
c. de door ATL Renting B.V. gesloten casco-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als gevolg van ongeval, diefstal en brand. Uitgesloten van vergoeding is schade die bijvoorbeeld veroorzaakt is door (een te zware) lading; het niet in acht nemen van hoogtevoorschriften bij het rijden onder bruggen en viaducten etc; opzet of bewuste roekeloosheid van de chauffeur, waaronder mede wordt verstaan alcohol- en drugsgebruik; gebruiksschade, vandalisme en het niet respecteren van rij- en rusttijden.
d. Eventuele niet-verzekerde risico’s alsmede het terzake verschuldigde eigen risico zijn voor rekening en risico van Huurder.
e. de door ATL Renting B.V. verzorgde verzekering geeft slechts aanspraken van Huurder op dekking indien Huurder de verschuldigde verzekeringspremies aan ATL Renting B.V. heeft voldaan.
7. Onverminderd de verplichtingen van Huurder voortvloeiende uit artikel 6 lid 7 dient Huurder, indien zelf door Huurder in de verzekering wordt voorzien, bij schade, ongeval, diefstal, vermissing, tenietgaan van de Zaak en elk feit dat relevant is of kan zijn voor de dekking onder de verzekering, de verzekeraar van de Zaak onverwijld hiervan op de hoogte te stellen en instructies of verzoeken van de verzekeraar op te volgen.

Artikel 12 Overmacht

1. ATL Renting B.V. is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van de verplichtingen uit onder meer de huurovereenkomst jegens Huurder indien zulks voortvloeit uit overmacht, bestaande uit de tijdelijke of blijvende verhindering van ATL Renting B.V. om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als gevolg van alle omstandigheden voorzien of niet voorzien, waarop ATL Renting B.V. géén invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens begrepen stagnatie in de bedrijfsvoering van ATL Renting B.V. en werkstaking.
2. ATL Renting B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien en voorzover ATL Renting B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ATL Renting B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 13 Betaling

1. ATL Renting B.V. is gerechtigd om voorafgaand aan de aanvang van een huurovereenkomst betaling te verlangen en/of zekerheid voor de betaling van huurpenningen van Huurder te verlangen, dan wel een waarborgsom in rekening te brengen ter dekking van eventuele schade aan de Zaak en verschuldigde huurpenningen.
2. Voor de verschuldigde betaling van huurpenningen en andere door Huurder op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen dient Huurder een incassomachtiging aan ATL Renting B.V. te verstrekken.
3. De door Huurder verschuldigde betalingen die niet door middel van een incassomachtiging kunnen worden geïncasseerd vinden plaats binnen de door ATL Renting B.V. op de factuur gehanteerde betalingstermijn, zonder dat Huurder gerechtigd is om hierop enige vorm van verrekening toe te passen.
4. Bij gebreke aan betaling binnen de door ATL Renting B.V. gehanteerde betalingstermijn is Huurder zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is Huurder aan ATL Renting B.V. een rente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag, te rekenen vanaf factuurdatum tot aan de dag der algehele en uiteindelijke voldoening. Tevens komt hierbij een schadevergoeding ten titel van incassokosten a rato van 15% op het opeisbare bedrag.
5. Alle door Huurder verrichte betalingen strekken allereerst in mindering op inmiddels vervallen rente en kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde huurpenningen.
6. Indien het materieel in huur genomen wordt door een vennootschap is niet enkel deze vennootschap gehouden tot naleving en uitvoering van de overeenkomst maar ook, ten persoonlijke titel, hoofdelijk en ondeelbaar met de huurder, de bestuurder, zaakvoerder of gevolmachtigde die namens de vennootschap deze overeenkomst heeft getekend. De ondertekenaar verbindt zich dus ook persoonlijk, hoofdelijk en ondeelbaar met de vennootschap waarvoor hij optreedt, tot naleving van alle bepalingen voorzien in de overeenkomst en de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.
7. Alle betalingen gedaan in het kader van deze overeenkomst worden gemaakt in beschikbare middelen, zonder enige aftrek of verrekening en vrij van en zonder aftrek van eventuele belastingen, heffingen, import, rechten, heffingen, toeslagen en inhoudingen van welke aard ook, op heden of op een later tijdstip opgelegd door een bestuurlijke, fiscale of andere overheid, behalve waar vereist door de wet. Indien de huurder wordt gedwongen tot een dergelijke aftrek of inhouding, zal de huurder aan ATL Renting B.V. de extra bedragen betalen die nodig zijn opdat ATL Renting B.V. het volledige bedrag ontvangt dat ATL Renting B.V.zou hebben ontvangen vanwege de huurder in afwezigheid van enige aftrek of inhouding.

Artikel 14 Wijzigingen Algemene Verhuurvoorwaarden

ATL Renting B.V. is bevoegd om zonder nadere instemming van Huurder deze verhuurvoorwaarden te wijzigen c.q. aan te passen indien wijzigingen in de bedrijfsvoering van ATL Renting B.V. of wijzigingen in de bestaande wetten of regelgeving en jurisprudentie dit vorderen. Wijzigingen in de verhuurvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht op de tussen ATL Renting B.V. en Huurder gesloten overeenkomst. Daarentegen dient ATL Renting B.V. de Huurder van de wijzigingen in de verhuurvoorwaarden telkens op de hoogte te stellen.

Artikel 15 Persoonsgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van ATL Renting B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de naleving van onze privacy policy. Alle voorschriften zoals opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden door ATL Renting B.V. nageleefd.

Artikel 16 Derdenbeding

1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de Zaak bij een derde kan (komen te) berusten of dat de Zaak kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van ATL Renting B.V. te vorderen heeft of mocht hebben. Onbetwistbaar
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder de Zaak op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de Zaak zal vorderen op grond van een objectief aantoonbare en vaststaande niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van ATL Renting B.V. jegens deze derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
3. Indien de situatie sub b zich voordoet en de derde het gebruik van de Zaak door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door ATL Renting B.V. worden herroepen.

Artikel 17 Ongeldigheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke niet-geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18 Slotbepaling

1. Op de overeenkomst tussen ATL Renting B.V. en Huurder is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde Rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft ATL Renting B.V. het recht om het geschil voor te leggen aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van Huurder.

© All rights reserved | ATL Renting bv | Vaccaweg 1 - 4751 GZ Oud Gastel, Nederland | | Branded by MENTALL |